Ogólne warunki zakupów

OGÓLNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAKUPÓW TOWARÓW I USŁUG

Ważne dla Gegenbauer Polska Sp. z o.o.

1. Zawarcie umowy
(1) Umowa zawarta pomiędzy Przyjmującym i Zamawiającym jest oparta na następujących ogólnych
warunkach dotyczących zakupów towarów i usług (zwanych dalej OWZ). Standardowe Warunki
Świadczenia Usług Przyjmującego zostają niniejszym odrzucone i nie będą miały zastosowania.
(2) Postanowienia OWZ znajdują zastosowanie w zakresie, jaki nie został odmiennie uregulowany
w umowie i nie wyłączają postanowień uzgodnionych przez Zamawiającego i Przyjmującego
indywidualnie.
(3) Zmiany umowy są wiążące tylko wówczas, gdy są dokonane i potwierdzone przez
Zamawiającego na piśmie. Uzgodnienia, które zmieniają umowę, wymagają wyraźnego
pisemnego potwierdzenia Zamawiającego. Wymóg formy pisemnej jest uznawany za spełniony
w przypadku przesłania faksem lub drogą e-mailową. Jako moment złożenia oświadczenia woli
przy pomocy faksu lub droga elektroniczną, uznaje się chwilę przyjęcia oświadczenia przez
serwer odbiorcy lub wysłanie oświadczenia na nr faksu odbiorcy potwierdzone raportem
transmisji danych.
Cały dokument w pliku poniżej

Ogólne warunki zakupów

Kliknij aby pobrać